Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

0
Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư

1
Mi con nhn trng v tha
Nh Lai thng tr trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng sui t huyn
ôi gò ào n trên min tuyt thm

2
Xe lên bi quán hoa ng
Qua sng trng dm ph phng úa thu
Ting chim t sng hai mùa
Ht ri thêm lnh hng h mây qua

3
D bun d gic mù sa
Âm nao lãng ãng t ngà sng bay
Ngi v sao n trên tay
Vi hài m nguyt thêm dài gót m

4
Con khuyên nó hót trên b
Em thay áo tím th giang u
Tng xa có k trên lu
Ngày xuân gieo nh trái cu gm hoa

5
Tóc dài cui ni mây xa
Vàng con bm nhu ln tà huy bay
Dùng dng tay li cm tay
Trao nhau khn la nh ngày su a

6
T chim thu núi xa xa
V ây rt li ht m cui rng
T em khép nép hài xanh
V qua dc n hn anh oá su

7
thì mình ngi ma mau
Cng a anh n bên cu nc xuôi
Sông này chy mt dòng thôi
Mây u sông thm tóc ngi cui sông

8
Ngày xa em cha theo chng
Mùa xuân em mc áo hng ào ri
Mùa thu áo bic da tri
Sang ông em li i di áo hoa

9
ng v hái n mù sa
a theo dài mt nng cà tím thôi
Thôi thì em chng yêu tôi
Leo lên cành bi nh ngi rng rng

10
Sao em bc nh ngp ngng
Bên cu sng rng my tng mai m
êm v thp nn làm th
Ting chân còn vng na t th tôi

11
ôi uyên ng trng bay ri
Ting nghe tha thit bên tri chm ông
Na êm p mnh chn hng
Li nghe hoa lnh ngoài ng thit tha

12
Con chim cht di ci hoa
Ting kêu rng gia giang hà xanh xao
Mai anh cht di ci ào
Khóc anh xin nh l vào thiên thu

13
Tng thành c phin bia xa
Hn dâu bin gi trong c lau bay
Chiu xanh vòng ngc trao tay
Tng nhau khn la cui ngày ráng pha

14
êm dài m ngát nhu hoa
Chim kêu ca m trng tà gõ bia
Em i r tóc mây v
Nhìn trng n li th gió bay

15
i nhau tàn cuc hoa này
ành nh cánh bm i tây hng h
Tìm trang l hàng th
Ch xa quyên dc bây gi chim di

16
Mây xa cng b non v
Em xa cng giã câu th ó ây
Nh ành bit my tm tay
Lông chim bin bc hoa gy bãi ông

17
i ai trng rõi hoa bun
Vng em t thu theo bum gió xuôi
Chiu chiu m cng mây trôi
Chênh vênh núi bic mt ngi sao hôm

18
Th thôi ph bi xe hng
H ngn ngt c ôi dòng nhn bay
a nhau u ru hoa này
Mai i dã hc thành ngoài cung ngâm

19
Xung non nh sui hoa rng
Vào non nh k lng chng ph mây
V thành nh cánh chim bay
Xa thành thng vóc em gy rc hoa

20
Hc xa v khép cánh tà
Ting ri thành ht ma sa tn ngn
Em v hong tóc mùa xuân
Trng trm hng to di chân mt vành

21
Em nm ngó ci thu xanh
Môi m ào lý mt nhành ôi mi
V em vàng ph mây tri
Tay m n h hoa di gót xuân

22
Thì thôi tóc y phù vân
Thì thôi l y còn ngn dáng sng
Thì thôi mù ph xe ng
Thôi thì thôi nhé on trng th thôi

23
Gy em vóc c mây di
Tay em mai n chân tri tuyt pha
Ngày dài nga soi cm ca
Trán cao ngn na trng tà ngm sng

24
Xe ln bánh nh bi hng
Lao xao vó rng trên ng ph mây
Ma ging ráng hao gy
ôi con nga bch ném dài tuyt sa

25
Chim nào hát gia thôn hoa
Tay nào hong gia chiu tà tóc bay
La nào phi nng sông tây
Áo xuân h n xanh hoài thu ông

26
Con chim mùa n cha chng
Cng bay ri rã trong dòng xuân thu
T em git áo ông t
Nay nghe lòng sui hng h còn ngâm

Xem thêm:  Gọi nắng tháng ba - Hoàng Anh

27
Thuyn ai buông lái êm rm
Sông thu ngân thong chuông trng rì rào
Ca sng nh m âm vào
Lay nghiêng bu nm ru ào trm ca

28
Lên non cuc si trng hoa
Xuôi thuyn lá trúc la à câu sng
Vt con cá nh lòng òng
Mi vui li th xung dòng sui t

29
Vào non soi nguyt tm rùa
c trên mai nh xanh t lc th
Th rùa li ng u t
Mun qua hang ng sng nh nguyt rùa

30
Em nghiêng nón h cu ma
Sông ngâm mây trng nc cha bun v
Hoa su c cng su chia
L th xanh t m ìa vàng pha

31
t nam có lão trng hoa
Mùa hoàng cúc n p trà ung ông
Li em bu ngc ra trng
Bu khô ct nm ru hng ung xuân

32
Ngi vui nga ch xe thành
Ta leo cu trúc bên ghnh thác ri
Theo chân chim gp mây tri
Li qua khói ng hi ngi tu non

33
Bông hoa trng rng bên ng
Cánh thm thông ip vô thng tuyt bng
Con ong nh mi ra giàng
Cng nghiêng ôi cánh nhu vàng rng ri

34
Mùa xuân b vào sui chi
Nghe chim hát núi gi tri xung hoa
Múc bình nc mát v qua
Ghé thôn mai n hi trà mn xa

35
Chim t b ng hoa tha
Ngi t tóc bic ôi b h ông
Lên non kim ht t hng
p ra cht thy ôi dòng hc bay

36
Ngi v nh núi sng tây
Ta riêng nm li i ngày mp hoa
Bn nam có ph giang hà
Nghiêng nghiêng nm ngc dc tà huy say

37
Tình c anh gp nàng ây
Chênh chênh gót nguyt vóc gy liu dng
Qua sông có k cht bun
Ngó hoa vàng rng bên ng chm thu

38
Mt mai em nh bao gi
Bãi dâu vãn m cho dù sc không
Chân chim nào u bên cn
Nga xuôi có k li bun du chim

39
i ngi cuc mng thâu êm
Sông Ngân tr l dài thêm dòng nhoà
Anh nm gi c ch hoa
Áo em bch hc la à thái h

40
Em t ra mt chân nh
Nghiêng soi ht nc mi h không v
Thâu hng hin kính b
Phn son chìm lng ht mê luân hi

41
Ta v r áo mây trôi
Gi trng ánh gic bên i d lan
Rng xa có gã t quan
Lên non tìm ng hoa vàng ng say

42
Nga xa qua i sng này
Còn nghe nhn lc kêu hoài bãi sông
Nc xuôi gn gn mây hng
Ting ca lnh thu hoàng hôn gic ò

43
Hoa ào tng bóng ào xa
Thuyn sang bn n dòng m khói vi
Hoa dng vàng nht su ngi
Ta v ung nc sông khuây kho lòng

44
a nhau chén ru hng
Mai sau em có theo chng t xa
Qua ò gõ nhp chèo ca
Nc xuôi làm ru quan hà chuc say

45
Khn trng t trao tay
Na tan cát sui na mài nghiên sng
Mt mai lòng có nghe bun
Mnh trng hin hoá thiên ng cõi chi

46
Nhn cheo leo mc t tri
Dòng chim qua hi m ngi tà dng
ánh ri ht mn bên ng
Xuân sau mc gia chân thng ci hoa

47
N vàng hng r tháng ba
Na êm dy ngó trng tà tiêu tng
Chng nh ci liu b dng
Tóc xanh mt gia vô thng sc không

48
Mai nào thm ngát thu ông
Lc em chi rng ôi dòng t xanh
ôi chim hng yn trên cành
Ngn ng quên ra lông mình im trang

49
Mùa xuân mc lá trên ngàn
Mùa thu mc chú bm vàng tng t
ng nam hoa có thin s
i kinh ly ru tâm h ung tràn

50
Nn khuya la ht hiu vàng
Trang kinh lác ác ôi hàng nhn sa
Ý nào hoá hin ngàn hoa
Ch nào cn nguyt trên tà áo ni

51
D non sui ging thm thì
tam th mng xá gì vóc hoa
Ni cô hin gia ta bà
Búp tay hng ngc nâng tà áo trng

Xem thêm:  Mộ hoa - Phổ Đồng

52
Ting chim trong cõi vô cùng
N ra bát ngát trên rng qu hng
Ting em hát gia giáo ng
Chúa v trong nhng thánh chng bàng hoàng

53
ai nh ht hoa vàng
ai ung cn sng tàng trng thâu
ai tát cn mch su
Thì ta tóc lên cu ón ai

54
Em v sng m hai vai
Du chân là cánh lan dài n êm
T em hé n ci huyn
Mùa thu i mt trên min c hoa

55
Guc mòn ln ting sn ca
S v chng gy trúc qua cu này
Ngó b sui lnh hoa bay
Thng sao giòng nc trôi hoài thiên thanh

56
Có con cá mi c xanh
Bi lên ngun ci tm nhành sui xuân
Na dòng cá gp phù vân
Hi sao mây b non thn xung chi

57
Dù mai lu c chân tri
Khi hng lò c khóc ngi trong th
Em còn ng má ào t
Tóc xa dù có bây gi sng bay

58
Lên non ngt oá hoa này
Soi nghiêng áy sui bóng ai nht nhoà
Nom hoài chng rõ là ta
Tm xong khoác áo hát ca v làng

59
Tay eo vòng ngc xênh xang
Áo em bay gii t vàng thit tha
Bc chân tìm chán ta bà
Ngng ây nó hi: âu là vô minh

60
Hi con vc u b kinh
C sao ln n cái hình không h
Vc rng: tha bác thiên th
Mc chi cái áo thin s m

61
Nc i t tha bao gi
Dòng xuôi ngi ng trên b ngó xuôi
Chng âu di bn hoa ti
Buc thuyn xa ã có ngi ngó sông

62
T hôm em b theo chng
Áo trng em ct áo hng em mang
Chiu nay gi li bàng hoàng
Mi nm áo c hoe vàng l xanh

63
ôi chim nho nh trên cành
Gic nhau an t c xanh bên ng
Na i mây nc du phng
Thin s ngt c cúng dng pht thân

64
Gò chiu ùn bi sng lên
Hi ra mi bit ni yên cành vàng
Bên m chn cáo ùn hang
Chim kêu nh lnh ting nàng ngân nga

65
Cui xuân ta li tìm qua
Tiu th chi m thm hoa di tàn
Sm thu ta ánh ò sang
Bên ng c m li vàng cúc hoa

66
Trúc tha cng gió h
Em ra ta ca ngh cha ly chng
Sông i xanh nhé mt dòng
Mùa xuân cp r ra ng vt hoa

67
ng dài xao xác chim ca
Ngi còn khoác nón theo tà dng nao
Ván c bày trng bông ào
Sao lên núi thm trng vào chén không

68
i thu vt sui mây hng
Chim xanh lác ác ngc dòng hoa tiên
Bc su la ln ch em
L xa ai ã nên du này

69
ón em nh ngóng chim tri
Bãi xuân sm u chiu di khói thu
Em còn áo trng ngày xa
Trong anh muôn tha bao gi l hoen

70
Khi trm thm tng kinh hin
Máu xuân mch lnh trong min xng da
Vn chùa có n hàm ca
Sng khuya: pháp bo trng tà: vô môn

71
Mai ti cánh n bên cn
Ma bay lm tm cành hng trng ngi
Thu ông tàng n kho tri
Ht ri rng ngc cánh ri rã hoa

72
Cng làng m cánh sao sa
Nhã lan loáng thoáng ting gà xóm mai
Lên chùa dâng da hoa nhài
Cht vin trng lnh trên hài t s

73
Chuông ngân chiu lng trm t
Ting li m ht thiên th bnh bng
iu v tay giu chùm bông
Gót chân t pht tr hng hng sa

74
Bóng trng tch mc hiên nhà
Thành àn ny ht t bà quyn hng
Gió thu t tha phng
V trên hc g bên ng lng im

75
Áo em vt tím ngàn sim
Na nao nc gi na im lng ch
Yêu nhau t bao gi
Gp ây gi b hng h khói bay

76
Tình c nh núi gp mây
Nh sng u cánh hoa gy tiêu dao
Tnh ra thì gic chim bao
Chuyn mi nm c li nao nao lòng

77
Cành sen lá chu sng trong
Áo ni xám vt tri hong bun v
Tay nào nghiêng nón th che
Tay nào ln chui b xanh xao

Xem thêm:  Đường ra mặt trận - Chính Hữu

78
ôi mày là phng ct cao
ôi môi chín ng khoé ào rng m
Ting nàng v bc thành th
Tng dòng kinh tu trên t khói mây

79
Tóc em rng ngát hng say
Tay em dài n hoa lay dáng ngà
Mt xanh bn nguyn di à
Bc trm hng nh ln tà dng chim

80
Mt nàng ru chic nôi êm
Ru hn tôi ng ngàn êm tuyt vi
Em là hoa hin dáng ngi
Tôi là cánh bm cung tri v say

81
Mt êm nm ng trong mây
Nh âu tin kip có cây hng tri
Cây bi trng ngát hng i
N là tay pht ch ngi qua sông

82
Non xanh khoác áo sng hng
Con chim im tuyt ngoài ng vt bay
Ting kêu lnh but lòng tay
Ngón buông li cht tuôn y lòng hoa

83
Em bên ca chut tay ngà
Ci lan ông mc n qua my nhành
Ngày em p áo h xanh
Con uyên tha thit trên cành gi thu

84
Ni v khép ca chùa tu
Sm mai m cng quét thu vn hng
Thu vng ngn chi ôi bông
Thong dâng hng l bm vòng cánh duyên

85
S lên chót nh rng thin
Trong tim cht thp mt vin tà dng
Ngón tay n n ào hng
Cm nghiêng tnh mt phng diu vi
86
Mt dòng hoa ni trên tri
Mt dòng hoa n trong ngi trm t
Cánh nào m cõi không h
Phin bng tuyt khm mt t kim cang

87
Th em p n lan vàng
Li em gió núi chiên àn thong xa
Áo em pht cõi di à
Ngón chân em n cánh hoa i t

88
Chênh vênh u trng thin s
Ca non khép i sng mù bóng ai
Non xanh m hi trang ài
Trm nm còn li du hài ng hoa

89
Ngày xa bên du vàng hoa
Chiu chiu kê chõng nm ra ngó tri
Nm sau em b i ri
Ta v ngi lng ma ri giu bun

90
Trên nn gch n rêu phong
Xa phi nhã iu gi hong oá quì
Tr ào bãi c xanh rì
c thanh kim qu bao k thu han

91
Non em nhn nht trong thành
Cho sông cha tr ym xanh di cu
Ngi còn dt la tm dâu
êm nghe ma rng thiên thâu ngoài giàn

92
Núi nghiêng sui vt t àn
Nhìn ngoài thch ng ma vàng la tha
Nghiêng bình trà nh hng xa
T vàng hoa n bây gi vàng hoa

93
Sáng nghe lan rng mái nhà
Chng nh ma nh núi xa mùa này
ng v mù mt ngàn mây
V nam ôi cánh chim bay xc xào

94
Mây dù chng cht non cao
ng v dù chng sông ào nông sâu
êm êm lòng dc no su
Thm trng ng tng hoa cau rng thm

95
Nh cha git l khôn cm
Di trng lp lánh nh trâm vân qunh
Nghiêng ly mình cn bóng mình
Tay ôm vò nguyt mt bình mây bay

96
Gi tay nm c nm say
Gõ vào á tng mt vài bin kinh
Mai sau tri t thái bình
V lng núi phng mt mình cung ca

97
Gây giàn thiên lý vàng hoa
Lên non ct c lp nhà t mây
Xung m tát cá xâu cây
Bi khoai vùi la nm dài nghe chim

98
Khách xa nh n nhau tìm
Lên i try mt gi sim làm quà
Hng nc sui tht bình trà
Hái bu nu bát canh hoa ci khàn

99
Vào hang núi nhp nit bàn
Tinh anh n oá hoa vàng ca khe
Mai sau thí ch nào nghe
Tìm lên xin hi mt bè mây xanh

100
Hoa vàng ta ch anh
Hin thân ta hát trên cành tâm mai
Trn gian chào cõi mng này
Sông Ngân tìm mt bn ngoài hoá duyên


Bài th này ã c nhc s Phm Duy ph nhc thành bài hát a em tìm ng hoa vàng.