Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên

0
Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên

t nc p vô cùng. Nhng Bác phi ra i 
Cho tôi làm sóng di con tàu a tin Bác 
Khi b bãi dn lui làng xóm khut 
Bn phía nhìn không mt bóng hàng tre 

êm xa nc u tiên, ai n ng 
Sóng v di thân tàu âu phi sóng quê hng 
Tri t ây chng xanh màu x s 
Xa nc ri, càng hiu nc au thng 

L chúng ta ng trong ging chiu hp 
Gic m con è nát cuc i con 
Hnh phúc ng trong mt tà áo p 
Mt mái nhà yên r bóng xung tâm hn 

Trm cn m không chng ni mt êm dày 
Ta li mc cho ma tuôn và gió thi 
Lòng ta thành con ri 
Cho cuc i git dây 

Quanh h Gm không ai bàn chuyn vua Lê 
Lòng ta ã thành rêu phong chuyn c 
Hiu sao ht nhng tm lòng lãnh t 
Tìm ng i cho dân tc theo i 

Hiu sao ht "Ngi i tìm hình ca Nc" 
Không phi hình mt bài th á tc nên ngi 
Mt góc quê hng na i quen thuc 
Hay mt ng vô hình sng khói xa xôi 

Mà hình t nc hoc còn hoc mt 
Sc vàng nghìn xa, sc tng lai 
Th i ng ca toàn dân tc 
Mt cách vin hoa cho hai mi lm triu con ngi 

Có nh chng hi gió rét thành Ba Lê 
Mt viên gch hng, Bác chng li c mt mùa bng giá 
Và sng mù thành Luân ôn, ngi có nh 
Git m hôi Ngi nh gia êm khuya? 

Xem thêm:  Ở nhà máy gà - Vân Long

i bi tàu lênh ênh theo sóng b 
Ngi i hi khp bóng c châu M, châu Phi 
Nhng t t do, nhng tri nô l 
Nhng con ng cách mng ang tìm i 

êm m nc, ngày thy hình ca nc 
Cây c trong chiêm bao xanh sc bic quê nhà 
n mt ming ngon cng ng lòng vì T quc 
Chng yên lòng khi ngm mt nhành hoa 

Ngày mai dân ta s sng sao ây? 
Sông Hng chy v âu? Và lch s? 
Bao gi di Trng Sn bng gic ng 
Cánh tay thn Phù ng s vn mây? 

Ri c s ra sao? Ting hát s ra sao? 
N ci s ra sao? 
i, c lp! 
Xanh bit my là tri xanh T quc 
Khi t do v chói trên u 

Kìa mt tri Nga bng chói phng ông 
Cây cay ng ã ra mùa qu ngt 
Ngi cay ng ã chia phn hnh phúc 
Sao vàng bay theo lim búa công nông 

Lun cng n Bác H. Và Ngi ã khóc 
L Bác H ri trên ch Lênin 
Bn bc tng im nghe Bác lt tng trang sách gp 
Tng bên ngoài, t nc i mong tin 

Bác reo lên mt mình nh nói cùng dân tc 
"Cm áo là ây! Hnh phúc ây ri!" 
Hình ca ng lng trong hình ca Nc 
Phút khóc u tiên là phút Bác H ci 

Bác thy: dân ta bng bát cm m hôi nc mt 
Rung theo trâu v li vi ngi cày 
M thic, hm than, rng vàng, b bc 
Không còn ngi b xác bên ng ray 

Gic nc ui xong ri. Tri xanh thành ting hát 
in theo trng vào phòng ng công nhân 
Nhng k quê mùa ã thành trí thc 
Tm ti cn lao nay hoá nhng anh hùng 

Xem thêm:  Thúy Kiều báo ân báo oán - Nguyễn Du

Nc Vit Nam nghìn nm inh Lý Trn Lê 
Thành nc Vit nhân dân trong mát sui 
Mái r nghìn nm hng thay sc ngói 
Nhng i thng cng có bóng hoa che 

Ôi! ng n vi Lênin là ng v T quc… 
Tuyt Mat-xc-va sáng y lnh trm ln 
Trong tuyt trng nh ng nhiu nc mt 
Lênin mt ri. Nhng Bác chng dng chân 

Lun cng ca Lênin theo Ngi v quê Vit 
Biên gii còn xa. Nhng Bác thy ã n ri 
Kìa, bóng Bác ang hôn lên hòn t 
Lng nghe trong màu hng, hình t nc phôi thai