Chân hạnh phúc – Hàn Vũ

0
Chân hạnh phúc – Hàn Vũ

Ngày li n khi êm còn thao thc
Ti quay v lúc nng vn suy t
Mãi i xa tìm nh lut bù tr
Mà l nh b quên ni thc ti
Ai cng bit i không là mãi mãi
Nhng c hoài tìm cái kh cho tâm
Ngc thi gian suy kim c thng trm
Thm hi i âu là ''Chân Hnh Phúc''
Tm gác li chuyn hn thua vinh nhc
i tìm chân hnh phúc ni xa
Chm vách i rách mp mnh hn ta
Mi cht hiu hnh phúc bên ta ó
Bit bng lòng vi nhng gì hin có
ng mng m ng mong c xa vi
Ly chân thành i x vi i
ng toan tính gia cho va c nhn
Ngi mit khinh xin ng nên nóng gin
ng li khen cng ch vi vui mng
Dù bà con hay nc lã ngi dng
ã quen bit thì ht lòng quí trng
Kh hôm nay mai i xanh s sng
Và tâm hn thanh thn nh nhàng hn
Gi làm chi nhng cm tc oán hn
Khi cuc i cho ta nhiu cay ng
Không gì hay hn bng là im lng
Nhng ng bun ng trách phn than thân
ng trách tri ng oán hn th nhân
Mà phi bit chp nhn cùng thc t
Làm thi khó nhng ha thì rt d
Nên ng o trong li nói ca mình
ng bao gi xin li tôi vô tình
Vì không ai chp nhn iu ó c
Gi quay li chuyn hn thua thiên h
Ta ghét ngi ngi nào có a ta
Giàu hay nghèo ht th cng ra ma
Tranh chi khi ích n là cái cht
Nhng thua i thì ngi ci bê bt
Gm s i en bc khác chi vôi
Ai cng luôn xem trng cái ca tôi
Mà khinh nh cái ca ngi ta có
thì nghèo ngi ta nghèo tht ó
Nhng bit âu ngi ta li hn mình
Ngi hn ta bi ch ngha ch tình
Ta hn ngi hn ng tin bát go
Nu ã bit i phù hoa h o
Còn tranh chi s vô ngha hn thua
Ngi nông dân sng cht phát quê mùa
Ni thành th chc chi ngi hn c
ã là ngi thì ai không m c
Nhng ng ôm nhng gic mng trên mây
M c làm c hc hi iu hay
bi p nhân phm và o c
âu ó tht sâu trong tim thc
Tâm mi ngi iu có mt ch nhân
Mãi hn thua nên mai mt i dn
Không khéo gi tâm hn thi ánh mt
Nu ai nói sng không cn vt cht
Xin tha rng y gi di u môi
Tin ta làm bng nc mt m hôi
Thì trm ngh ta có quyn tn hng
Ngi nhân c thì sut i sung sng
K kém nhân thi au kh muôn ngàn
Sng gì hn tâm thanh thn an nhàn
Không ray rc khi hi tàn sc mi
Xin hãy c nghe li lng tâm nói
quay v vi no chánh ng ngay
ng ngh rng vic làm xu hôm nay
Theo thi gian li tàn ta quên ht
Kip nhân sinh nay sng ngày mai cht
i my ai bit trc c ch ng
Không tu chân tích c t bây gi
Hi lúc nc n chân thì ã mun
Nhanh lên nào hãy mau tay vt xung
Mang làm chi ôi gánh nng hn thua
Chp nhn thôi mc i nhng tranh ua
Hãy bng lòng vi cái ta ang có
C gi tâm nh mt tri rc
Sng cho i trc khi sng cho ta
Lúc xuôi tay thi không ngi Ni Hà
Thuyn Bát Nhã a ta v bn giác.


Xem thêm:  Bốn mùa và tình yêu - Ngô Thái