Qua ngày qua – Ngạo Thiên

0
Qua ngày qua – Ngạo Thiên

ta sống, khó lắm chăng
Có làm thì miệng, mới có ăn
Kiên trì , chân vững bước
Đừng nên nhục chí…trước .

Có tâm mọi việc, ắc sẽ thành
Không tâm muôn việc, cũng tan nhanh
Thành bại tại tâm, sanh khởi phát
Có chí có tâm…quả đơm cành.

ai cũng, muốn được yêu
được ít, hay được nhiều
Có cho đi, thì ta mới có nhận
Đừng nên khép mình, sống .

thấm thoát, năm tháng qua
Thấp thoáng thoi đưa, tuổi thêm già
Nhan sắc phai tàn, theo năm tháng
trở gót…ngàn dặm xa.

Con người nên học, cách
Tha thứ lỗi lầm, người quanh ta
Đừng chấp đừng sân, buông tất cả
Cũng là tha thứ…cho chính ta.

Tà tà vui sống, qua ngày qua
Sáng làm tối ngủ, niệm Di Đà
Thoát miền , tâm an lạc
hạnh phúc…ở tâm ta.


Xem thêm:  Đăng Duyện Châu Thành Lâu – Thi phẩm vang danh của Đỗ Phủ