Người lính nhớ mẹ – Thu Trần

0
Người lính nhớ mẹ – Thu Trần

M i, gi này m ang làm gì?
Con thì ang ngi nh li ngày xa
Con nh tng bui tra m qut cho con ng
Gic ng có y tình yêu thng ln hi m

Gi ây con nh lm lm m i
Gia bin khi nghìn trùng cách tr
Con vn luôn nh li nhc nh ca m hin
Ngh ti m là mun phin con tan

Dù ni nh v m là ni nh mênh mang
Hành trang con i luôn có bóng m yêu
Mt bui chiu m tin con lên ng
Con i ri mt m hng v xa xm

Gi ây ã ba nm ri t ngày con xa m
Không bit m thy thi gian có nhanh không?
Còn con thì vn luôn trông mong ngày v
Con không h s núi him, rng sâu

Ch s ngày v thiu bóng m thân yêu
M i, con bit m hm hiu mt mình
Tình m bao la nh bin c
Con cha mt ngày n tr n ngha cu mang

Mt i m ã gian nan
Mt i m ã ngm ngàng ng cay
Phng xa con ch bit chp tay nguyn cu
Cu cho m sut i bên con.


Xem thêm:  Tiễn anh người lính năm xưa - Nguyên Thạch