Đường heo may – Phạm Ngọc San

0
Đường heo may – Phạm Ngọc San

m mm git nng y ?!
V i
i hi!
mùa thu, hi ngi!
Nht nhoà
sc phng ri
Mt tri quan tái
mt tri nh thng…

Nm canh,
lc gic, êm trng
Mt m mng o
lc ng heo may
Lá vàng chm im hàng cây
Mi mòn
ta i bàn tay
du dàng.

Ru quê
mt chén m màng
V i!
Trng tàng tàng men quê!

Bài th này cng c tác gi tuyn li trong tp Sng âu ch là m c (2015).

Bài th ã c nhc s Phm Quang Hin ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Động hoa vàng - Phạm Thiên Thư