Dạ khúc – Thanh Tâm Tuyền

0
Dạ khúc – Thanh Tâm Tuyền

Anh s nhng ct èn xung
Ri dây in cun ly chúng ta
Bóp cht mi hi vng
Nên anh dìu em i xa

Ði i chúng ta n công viên
Ni anh s hôn em m ui
Ôi môi em nh mt ng
Nh móng sc thng au
Ði i anh a em vào quán ru
Có mt chút Paris
Ð anh c làm thi s
Hay na êm Hanoi
Anh là thng iên khùng
Ôm em trong tay mà ã nh em ngày sp ti
Chic kèn hát mãi than van
Ðiu nhc gy níu nhau tuyt vng
Sao tui tr quá bun
nh con mt gin d
Sao tui tr quá bun
nh bàn gh không by

Thôi em hãy ng dy
ngi bán hàng ã ng sau quy
anh a em i trn
nhng giày vò ngày mai

Bài th này ã c nhc s Phm ình Chng ph nhc thành bài hát D tâm khúc.

Ngun: Thanh Tâm Tuyn, Liên êm mt tri tìm thy, Sáng To xut bn, Sài Gòn 1964


Xem thêm:  Thuyền và biển - Xuân Quỳnh