Các vị La Hán chùa Tây Phương – Huy Cận

0
Các vị La Hán chùa Tây Phương – Huy Cận

Các v La Hán chùa Tây Phng 
Tôi n thm v lòng vn vng. 
Há chng phi ây là x Pht, 
Mà sao ai ny mt au thng? 

ây v xng trn chân vi tay 
Có chi thiêu t tm thân gy 
Trm ngâm au kh sâu vòm mt 
T by ngi y cho n nay. 

Có v mt ging, mày nhíu xch 
Trán nh ni sóng bin luân hi 
Môi cong chua chát, tâm hn héo 
Gân vn bàn tay mch máu sôi. 

Có v chân tay co xp li 
Tròn xoe ta th chic thai non 
Nhng ôi tai rng dài ngang gi 
C cuc i nghe chuyn bun…. 

Các v ngi ây trong lng yên 
Mà nghe giông bão n trm min 
Nh t vc thm i nhân loi 
Bóng ti ùn ra trn gió en. 

Mi ngi mt v, mt con ngi 
Cun cun au thng cháy di tri 
Cuc hp l lùng trm vt vã 
Tng không khóc cng m hôi. 

Mt cúi nghiêng, mt ngonh sau 
Quay theo tám hng hi tri sâu 
Mt câu hi ln. Không li áp 
Cho n bây gi mt vn chau. 

Có thc trên ng tu n Pht 
Trn gian tìm ci áo trm luân 
By nhiêu qun qui run ln chót 
Các v au theo lòng chúng nhân? 

Nào âu, bác th c xa âu? 
Sng li cho tôi hi mt câu: 
Bác tc by nhiêu hình khô hnh 
Tht chng chuyn Pht k cho nhau? 

Hay by nhiêu hn trong gió bão 
By nhiêu tâm s, by nhiêu i 
Là cha ông ó bng xng máu 
ã kh, không yên c ng ngi. 

Xem thêm:  Bài thơ Cô bé tóc dài – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Cha ông nm tháng è lng nng 
Nhng bn ng thi ca Nguyn Du 
Nung nu tâm can vò võ trán 
au i có cu c i âu. 

t rut cha ông trong cái thu 
Cuc sng gim chân hoài mt ch 
Bao nhiêu hi vng thúc bên sn 
Héo ta mm non thiu ánh dng. 

Hoàng hôn th k ph bao la 
S song, cha ông tìm li ra 
Có phi th mà trên mt tng 
Na nh khói ám, na sng tà. 

Các v La Hán chùa Tây Phng! 
Hôm nay xã hi ã lên ng 
Tôi nhìn mt tng dng ti li 
Xua bóng hoàng hôn, tn khói sng. 

Cha ông yêu mn thi xa c 
Trn tri au thng bng hoá gn! 
Nhng bc mt i trong th g 
V ây, ti vn dm ng xuân.