Trở về quê nội

0
Trở về quê nội

Ôi quê hng xanh bic bóng da 
Có ng âu hôm nay ta tr li 
Quê hng ta tt c vn còn ây 
Dù ngi thân ã ngã xung t này 
Ta li gp nhng mt ngi ta yêu bit my 
Ta nhìn ta, ta ngm, ta say 
Ta run run nm nhng bàn tay 
Thng nhó dn trong tay ta nóng bng. 

ây ri on ng xa 
Ni ta vn thng i trong mng 
Ko kt nhà ai ting võng tra 
u … thng nh lm 
i nhng bông trang trng, nhng bông trang hng. 
Nh tm lòng em trong trng thy chung 
Nh trái tim em p màu thm 
Con sông nh tui th ta ã tm 
Vn còn ây nc chng i dòng 
Hoa lc bình tím c b sông. 

M lng còng tóc bc 
Ngm ngùi k chuyn ta nghe 
Tám em bé cht vì bom xng c 
Trên ng i hc tr v. 
Gic git mi ngi trong mt p 
Bà con khiêng xác cht y ghe 

Ch lên Bn Tre u tranh vi gic 
Làng ta my ln bom gii nát 
Da ngã ngn ngang, x xác b tre, 
M dng tm mái lêu che ma che gió. 
Ta có ng âu mái lu ca m 
Di lp t kia ngn la vn còn 
M ta tn to sm hôm 
Nuôi các anh ta di hm bí mt 
C i m hy sinh gan góc 
Hai mi nm gi t, gi làng 
Ôi m là bà m min Nam. 
Ta có ng âu em ta y 
Di mái lu kia em ã ln lên 
Em p lm nh mùa xuân bng dy 
Súng trên vai cng p nh em 
Em i! Sao tóc em thm vy 
Hay em va i qua vn su riêng 
Ta yêu ging em ci trong tro 
Ngt ngào nh nc da xiêm 

Xem thêm:  Thơ viết cho mình và những người con gái khác - Xuân Quỳnh

Yêu dáng em i qua cu tre lt lo 
Du dàng nh nhng nàng tiên 
Em là du kích, em là giao liên 
Em là chính quê hng ta ó 
Mi mt nm ri ta nh, ta thng 

êm u tiên ta ng gia quê hng 
Sao thy lòng m l 
Dù ngoài tri tm tã ma tuôn 
Ting i bác gm rung vách lá 
Ôi quê hng ta p quá! 
Dù trên ng còn nhng h bom 
Dù áo em vn còn mnh vá 
Ch có trái tim chung thy, st son 
Và khu súng trong tay cháy bng cm hn.