Quê hương – Tế Hanh

0
Quê hương – Tế Hanh

Làng tôi vn làm ngh chài li: 
Nc bao vây cách bin na ngày sông. 

Khi tri trong, gió nh, sm mai hng, 
Dân trai tráng bi thuyn i ánh cá: 
Chic thuyn nh hng nh con tun mã 
Phng mái chèo mnh m vt trng giang. 
Cánh bum trng, to nh mnh hn làng 
Rn thân trng bao la thâu góp gió… 

Ngày hôm sau, n ào trên bn  
Khp dân làng tp np ón ghe v. 
"Nh n tri, bin lng cá y ghe". 
Nhng con cá ti ngon thân bc trng, 
Dân chài li, làn da ngm rám nng, 
C thân hình nng th v xa xm; 
Chic thuyn im bn mi tr v nm 
Nghe cht mui thm dn trong th v. 
Nay xa cách lòng tôi luôn tng nh 
Màu nc xanh, cá bc, chic bum vôi, 
Thoáng con thuyn r sóng chy ra khi, 
Tôi thy nh cái mùi nng mn quá!


Xem thêm:  Stt chán đời tuyệt vọng, mệt mỏi, buồn đời của giới trẻ