Người lính ấy – Nguyễn Thái Cơ

0
Người lính ấy – Nguyễn Thái Cơ

Ngi lính y nm xa trong trn chin
ã anh hùng cùng t quc xông pha
Mt chí hng vì min Nam rut tht
Cho non sông t nc Vit oai hùng

oàn quân tin ào ào nh thác
Gi thiêng liêng t Vit ã n ri
Quân ba phía tin vào dinh c Lp
C tung bay mng chin thng ly lng

Ch c phi vùi u thua trn
C min Nam nô nc ón các anh
C hoa rp tri ngi mng ri l
Gp li hân hoan nói bit bao tình

Non sông mt mi t ây mng ti
Vy tay chào oàn chin s kiên trung
Không kìm c nhng con tim xúc ng
Quân vi dân nh quyn cht vào nhau

Trong vòng tay mà l c tuôn trào
Hnh phúc non sông m d muôn ngi
Ri em hn s ch anh ni ó
t nc thanh bình anh vô thm li

Chin trng xa bn mi hai nm y
Gp li em nay tui ã x chiu
Nc mt a ta làm sui em nhé
Chuyn chúng mình nay i hn các con


Xem thêm:  Người lính và biển quê hương - Lê Gia Hoài