Đừng bỏ em một mình – Minh Đức Hoài Trinh

0
Đừng bỏ em một mình – Minh Đức Hoài Trinh

ng b em mt mình
Khi trng v lnh lo
Khi chuông chùa u minh
Chm rãi ting cu kinh

ng b em mt mình
Khi ma chiu rào rt
L chim bun x xác
Tìm nhau gc vào mình

ng b em mt mình
Tri t ang làm kinh
Rng xa qun qui gió
Thu but vt h tinh

ng b em mt mình
ng bt em làm thinh
Cho em gào nc n
Hoà i dng mông mênh

ng b em mt mình
Bin êm vi vi quá
Bc chân i nghiêng ng
V tr vàng thênh thênh

ng b em mt mình
Môi v thn không linh
Ting thi gian rn r
ng ngha trang gp ghnh

ng b em mt mình
Bt em nghe ting búa
Ting búa nn vào inh
Hoà trong ting u minh

ng b em mt mình
Bóng thuyn ma lênh ênh
Vòng hoa tang héo úa
Yêu quái vn vô tình

ng b em mt mình
Cho côn trùng rúc ra
C di ph m trinh
Cho bão t bp bênh

ng b em mt mình
My ngàn nm sau na
Ai mái tóc còn xinh
ng b em mt mình

Bài th này ã c nhc s Phm Duy ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Bên đời hiu quạnh - Hoàng Ngọc Ẩn