Đi qua năm tháng – Ngạo Thiên

0
Đi qua năm tháng – Ngạo Thiên

Cuc i nh mt gic m
i ngi i mi bit gi v u?
i qua nm thng ma ngu
Ht ma ng li mi u pha sng
i qua nm thng v thng
i ngi c mt con ng bi ai
i qua nm thng mt nhoi
Bc chn thm mi thng ngy tha hng
i qua nm thng yu ng
Git su git ng m trng l ri
i qua nm thng do chi
Mm ci ng gia t tri bao la
i qua nm thng i qua
Gi m d vng ring ta vi hn
i ngi lng l vi chn
Tnh i y lc hn v u.


Xem thêm:  Viết cho con mùa xuân thứ nhất - Bằng Việt