Thời gian cho một cuộc đời – Tô Chí Tự

0
Thời gian cho một cuộc đời – Tô Chí Tự

Nu tính thi gian bng tui,
Thì thi gian qu tht qua mau!
Nu tính thi gian bng nim au,
Thì thi gian ôi dài da dit!
Nu tính thi gian bng mong c,
Thì thi gian nh c chy lòng vòng!
Nu tính thi gian bng hnh phúc trong tm,
Thì thi gian qu là ngn ngi!
C cuc i luôn mong thay i,
Vì my ai tho mãn vi bây gi!
M c, hoài mong, hy vng, i ch…
Dn vt thi gian…
nên qu thi gian khánh kit!
Ngày nào ó…ri thi gian s ht,
Chng va lòng cng phi bc ra i!
B li cho i nhng dang d ta gây,
Tt xu, khen chê…theo bin i trôi dt,
Bng bnh mãi ri cng trôi vào quên lãng,
Th là xong!_chm dt mt cuc i!
Không th nh mc thi gian sng tht ca mt con ngi,
Vì thi gian dành cho mt cuc i
do chính bn thân mình v chn.
Chnh sa mãi…nên không bao gi c nh!


Xem thêm:  Thời gian giục nhịp đời - Đoàn Văn Nghiêu