Muốn làm người điên – Hoàng Hảo

1
Muốn làm người điên – Hoàng Hảo

C i lc ti mun mnh nhm mt
V xui tay vi gic ng tht di
Bi cuc i mi v ng cay
y chua cht vt bc tng chu ng
C i lc ti mun mnh in di
Ming c ci…v c ni luyn thuyn
Nh ngi in khng vng bn u phin
C la ht…c khc, ci…ty thch


Xem thêm:  Kho Tàng Những Bài Thơ Văn Cao Ấn Tượng Nhất