Thói đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Thói đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.

Từ khóa từ Google

Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Bản quốc ngữ Nguyễn Quân (Sấm ký)

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho