Thói đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

1
Thói đời – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, lẫn
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.


Xem thêm:  Kiếp sau xin chớ làm người - Nguyên Thạch