Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh – Huỳnh Kim Bửu

0
Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh  –  Huỳnh Kim Bửu

Để tặng Thảo – Florida và những bờ lau lách thường gặp ở quê…

Một mình ngồi giữa thôn trang

Ngóng trăm năm cũ ngóng ngàn năm sau

Ngắm sông trôi nước qua cầu

Nhìn mây nhớ núi nhìn cau nhớ làng.

Trong tre ngủ nốt nhạc xinh

Ai thương tre trúc mà mình trúc tre

Thương ơi chim cuốc gọi hè

Ngàn năm giọt nước còn mê giếng vàng

Vì ai thục nữ băng ngàn

Vịn cây cây ngã vịn trăng trăng rằm

Có nồm cho rượu sủi tăm

Có thơ có phú cho trăm năm buồn.

Chào em từ thuở viễn phương

Mười năm đất khách còn thương quê nhà

Chào em từ buổi tình xa

Mây bay biển biếc sương sa bóng chiều

Một mình ngồi giữa cô liêu

Bởi đò nhớ bến mà chiều như xưa?

Vô thanh từ cõi mù mờ

Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh.

5/2012


Xem thêm:  Học tạo niềm vui - Nguyễn Huy Dung