Cuối năm tự kiểm điểm mình – Ngô Chí Trung

2
Cuối năm tự kiểm điểm mình – Ngô Chí Trung

H và tên: Ngô Chí Trung
Quê quán: Cái Ng trong vùng Nha Mân.
Ngh nghip: thun gc nông dân
Trình : hc i quanh sân trng làng.
u im: tình yêu mênh mang
(Vi các em gái sn sàng giúp không).
Khuyt im: tính cách phiêu bng
Hc òi th… thn vin vông nht phèo.

Vit ôi câu ch cong queo
V va v vn vòng vèo vu v.
Bng hu bo không phi th,
Chng qua vn iu l ng hò vè.
Lng nhng nhng ru cùng chè
Cng àn úm cng ong ve h ngi.
Chc cho thiên h tc ci
Du là hé ming bi buôi xu xòa.

Khen chê mc k ngi ta
Tri cho th phú cng là… trò chi.
em th bày gia ch i
K chê ngi nhún rao mi ai mua.
Tht lòng chng mun c thua
Mong cùng bu bn ct ùa làm vui.
Tình th chia ngt s bùi
Ch xin cay ng ngm ngùi tránh xa.


Xem thêm:  Bài thơ Anh chủ nhiệm – Một trong những sáng tác hay của Hoàng Trung Thông