Tre Việt Nam – Nguyễn Duy

0
Tre Việt Nam – Nguyễn Duy

Tre xanh 
Xanh tự bao giờ? 
Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh 

Thân gầy guộc, lá  
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi? 
Ở đâu tre cũng xanh tươi 
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu 

Có gì đâu, có gì đâu 
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều 
Rễ siêng không ngại đất nghèo 
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù 
Vươn mình trong gió tre đu 
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành 
Yêu nhiều nắng nỏ  
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm 

Bão bùng thân bọc lấy thân 
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm 
Thương nhau tre không ở riêng 
Lũy thành từ đó mà nên hỡi người 
Chẳng may thân gãy cành rơi 
Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng 
Nòi tre đâu chịu mọc cong 
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường 
phơi nắng phơi sương 
Có manh áo cộc tre nhường  

Măng non là búp măng non 
Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre 
Năm qua đi, tháng qua đi 
Tre già măng mọc có gì lạ đâu 

Mai sau, 
Mai sau, 
Mai sau… 
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh


Xem thêm:  Tống biệt hành - Thâm Tâm