Tiễn anh người lính năm xưa – Nguyên Thạch

0
Tiễn anh người lính năm xưa – Nguyên Thạch

Anh nm ó
Trong cn gác nh
Cht cô n, ni xó góc nhà
Hn ra i hn mt tun qua
Xác cô lnh, ngi ta nào bit!

Anh nm ó
Ngi trai gc Vit
Lìa th gian, tha thit gì không?
Chng có ai chia s ni lòng
Trong phút cui thong dong miên vin.

Phút anh i
Ai ngi a tin?
Ai vy tay bin bit ngàn thu?
Nh ngày xa chin trn dit thù
C ph m, li ru ng i.

Ghé thm anh, nén nhang t li
Quá kh i, dy ni ngm ngùi
Chin trng xa cho du ngc xuôi
Trn xung kích bun vui bu bn

Chn lu vong…
Bun theo nm tháng
Ni nh nhung, khut dng Quê Hng
i ni ây, xa vng ngi thng
Bi bn bu… con ng s nghip.

Chin chinh tàn, nhng anh vn tip
Cuc u tranh, chp nhn nghip nghèo
Mong vn th nhit huyt anh gieo
Cho th h tip theo lnh hi…

Gi tin anh, tôi nguyn tip ni
S thay anh t ti nc non
Anh yên tâm, mai quê m khi hoàn
Ta không thn là con t Vit.

Bài th gi anh thay nén hng thng tic.


Xem thêm:  Lính và thơ - Dương Hoàng