Thú điền viên – Nguyễn Công Trứ

0
Thú điền viên – Nguyễn Công Trứ

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây
Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay
bạn lứa câu tan hợp
Tùng cúc cuộc tỉnh say
Tòa đá Khương công* đôi khóm trúc
Áo xuân Nghiêm tử ** một vai cầy
càng thong thả
Chẳng lợi danh chi lại hóa hay


Xem thêm:  Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ - Nguyễn Duy