Mặc chê khen – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Mặc chê khen – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị phi chẳng quản, mặc chê khen
Ngu dại chan chan, tính đã quen
Cảnh cũ điền viên, tìm chốn cũ
Khách nhàn sơn dã, dưỡng thân quèn
Nhà thông, đường trúc*, lòng hằng mến
Cửa mận tường đào **, bước ngại chen
Thế sự tuần hoàn, hay đắp đổi
Từng xem thua được, một hai phen.

* Từ chữ tùng trúc: chỉ cảnh ẩn dật
** Từ chữ đào lý công môn: chỉ nơi quyền quý


Xem thêm:  Bồng bềnh cho tới mai sau - Hoàng Phủ Ngọc Tường