Mặc chê khen – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Mặc chê khen – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị phi chẳng quản, mặc chê khen
Ngu chan chan, tính đã quen
Cảnh cũ điền viên, tìm
Khách nhàn sơn dã, dưỡng thân quèn
Nhà thông, đường trúc*, lòng hằng mến
Cửa mận tường đào **, bước ngại chen
Thế sự tuần hoàn, hay đắp đổi
Từng xem thua được, một hai phen.

* Từ chữ tùng trúc: chỉ cảnh ẩn dật
** Từ chữ đào lý công môn: chỉ nơi quyền quý


Xem thêm:  Thiên thai - Lê Hải Châu