Ngẫm sự đời – Nguyễn Khắc Thiện

0
Ngẫm sự đời – Nguyễn Khắc Thiện

àn ông háo sc xa nay
àn bà hám li t bày trng hoa
Trm nm trong cõi ngi ta
Ch Tin ch Sc rõ là qun nhau
Ngàn nm trc n ngàn sau
Tình tan tin ht ni au theo cùng
Thi gian vô tn ip trùng
Tình yêu là c tin chung mãi còn
Trm nm bia á cng mòn
Ngàn nm bia ru vn còn tr tr
Trm nm trong cõi vn th
Là trm nm tràn b ru bia…


Xem thêm:  Phụ nữ - Hồng Dương