Khoảng trời, hố bom – Lâm Thị Mỹ Dạ

0
Khoảng trời, hố bom – Lâm Thị Mỹ Dạ

Chuyn k rng: em, cô gái m ng 
Ð cu con ng êm y khi b thng 
Cho oàn xe kp gi ra trn 
Em ã ly tình yêu T quc ca mình thp lên ngn la 
Ðánh lc hng thù. Hng ly lung bom… 

Ðn v tôi hành quân qua con ng mòn 
Gp h bom nhc chuyn ngi con gái 
Mt nm m, nng ngi bao sc á 
Tình yêu thng bi p cao lên… 

Tôi nhìn xung h bom ã git em 
Ma ng li mt khong tri nho nh 
Ðt nc mình nhân hu 
Có nc tri xoa du vt thng au 

Em nm di t sâu 
Nh khong tri ã nm yên trong t 
Ðêm êm, tâm hn em ta sáng 
Nhng vì sao ngi chói, lung linh 
Có phi tht da em mm mi, trng trong 
Ðã hóa thành nhng làn mây trng? 
Và ban ngày khong tri ngp nng 
Ði qua khong tri em 
– Vng dng thao thc 
Hi mt tri, hay chính trái tim em trong ngc 
Soi cho tôi 
Ngày hôm nay bc tip quãng ng dài? 

Tên con ng là tên em gi li 
Cái cht em xanh khong-tri-con-gái 
Tôi soi lòng mình trong cuc sng ca em 

Gng mt em, bn bè tôi không bit 
Nên mi ngi có gng mt em riêng!


Xem thêm:  Các vị La Hán chùa Tây Phương - Huy Cận