Im lặng – Ngạo Thiên

0
Im lặng – Ngạo Thiên

một phút…để suy tư.
Im lặng thể hiện…tính khiêm từ.
Im lặng , và .
Im lặng cảm nhận…xét thật hư.

Im lặng nào phải…vì mình hèn.
Im lặng đức tính…chẳng bon chen.
Im lặng tâm bình, luôn suy xét.
Im lặng trải lòng…phân .

Im lặng nào phải…kẻ bất tài.
Im lặng …chẳng ra oai.
Im lặng xét biết, được mọi việc.
Im lặng …chẳng kém ai.

Im lặng nào phải…tánh xem thường.
Im lặng thương.
Im lặng , cùng cảm nhận.
Im lặng buông xả…tiếng yêu đương.

Im lặng nào phải…miệng bị câm.
Im lặng tránh được…bao lỗi lầm.
Im lặng tâm bình,đời thư thái.
Im lặng …oán hờn căm.


Xem thêm:  Cuối năm - Hữu Thỉnh