Từ biệt cố nhân – Nguyễn Đình Chiểu

0
Từ biệt cố nhân – Nguyễn Đình Chiểu

Vì câu danh nghĩa phải đi ra,
Day mũi nan dạ xót xa,
Người dễ muốn chi nương đất khách,
Trời đà khiến vậy mến vua ta.
Một phương thà tránh đường gai gốc,
Trăm tuổi cho tròn phận tóc dạ
Chén ấm lòng xin cạn chén, (1)
ngày khác biết sao mà.

(1)Có bản chép: Chén rượu đỏ lòng xin cạn chén.


Xem thêm:  Tình bạn thời áo trắng - Uyên Phương Minh Nguyệt