Tống biệt – Tản Đà

0
Tống biệt – Tản Đà

Lá ào ri rc li thiên thai 
Sui tin oanh a lung ngm ngùi 
Na nm tiên cnh 
Mt bc trn ai 
c c duyên tha có th thôi 
á mòn rêu nht 
Nc chy huê trôi 
Cái hc bay lên vút tn tri! 
Tri t t ây xa cách mãi 
Ca ng 
u non 
ng li c 
Ngàn nm th thn bóng trng chi…


Xem thêm:  Nghe - Bùi Giáng