Tình nghĩa bạn bè – Mỹ Top

0
Tình nghĩa bạn bè – Mỹ Top

Anh em tình ngha mn nng
Có còn thân thit khi chng ngi ta
Và ri khi ã là cha
Li càng h hng càng xa cách dn
ri khi n lúc cn
Nhìn xa cho n nhìn gn có ai?
Ngi ây vit chuyn ngày mai
Ch vì ngh n tng lai sau này
Nu xem tao bn ca mày
Dù nhân gian i th này th kia
Ngày thì có sm có khuya
ng vì mt ch xa lìa anh em


Xem thêm:  Tình bạn - Mai Hồng Thu