Thói xấu đàn ông – Trần Thi Thủy

0
Thói xấu đàn ông – Trần Thi Thủy

Ru bia nhu nht la cà
Bia ôm gái p y là àn ông
Ly chng mà cng nh không
Li bing gia trng chng không ra chng.

àn ông cái thi a còng @
My ngi ã bit thng yêu v mình?
V nhà mt dán màn hình
V còn cm ci cm trình, chm con.

y mà c tng mình ngon
ng nên nói xu my con àn bà
Không có chc ông " nhy gà"
Tt hay xu cng là ra t chng


Xem thêm:  Cảm hứng - Hồ Chí Minh