Thói đời II – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Thói đời II – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vụng khéo nào ai chẳng có nghề
phải lụy đến thê nhi
Ðược thời, thân thích chen chân đến
, hương lân ngảnh mặt đi
Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu
Sanh không mật mỡ, kiến bò chỉ
Ðời nay những trọng người nhiều của
Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.


Xem thêm:  Chớ cậy rằng hơn - Nguyễn Bỉnh Khiêm