Người lính – Quách Tỉnh

0
Người lính – Quách Tỉnh

Phía trc ca ngi lính
Là vt v gian nan
Trông qua tng thanh nhàn
Có my ai thu hiu

Phía trc ca ngi lính
Nhng chiu hành quân xa
Thng lm nc non nhà
ã bao ln chia cách

Phía trc ca ngi lính
ui sch bóng xâm lng
Ý chí luôn nói rng
Hy sinh vì c lp

Phía trc ca ngi lính
Bt chp mi him nguy
Gi toàn vn biên thùy
Mong Nhân dân no m

Phía trc ca ngi lính
Gi mm mãi ti xanh
Mi nhim v hoàn thành
Theo con ng Bác chn

Phía trc ca ngi lính
Vn còn lm chông gai
i qua tháng nm dài
Mt nim tin tt thng


Xem thêm:  Tâm sự người lính đảo - Nguyễn Đình Huân