Mây và sóng – Tagore Rabindranath

0
Mây và sóng – Tagore Rabindranath

M i, nhng ngi sng trên mây ang gi con: 
"Chúng ta chi ùa t khi thc dy cho n lúc chiu tà, 
Chúng ta chi vi bui sm mai vàng, 
Chúng ta chi vi vng trng bc." 

Con hi: "Nhng tôi làm sao mà lên c vi các ngi?” 
H tr li: “Hãy n bên b trái t, 
và a tay lên tri, 
em s c nhc bng lên mây." 

Con nói: "M tôi ang i nhà 
Làm sao tôi có th b m tôi mà i c?" 
Th là h ci ri bay i mt. 
Nhng con bit mt trò chi thích hn trò y, m i. 
Con s là mây và m s là trng. 
Con s ly hai tay trùm lên ngi m, 
Và mái nhà s là bu tri xanh thm. 

Nhng ngi sng trong sóng nc gi con: 
"Chúng ta hát t sm mai n ti, 
Chúng ta ngao du khp ni này ni n 
mà không bit mình ã tng qua nhng ni nào". 

Con hi: "Nhng tôi làm sao gp c các ngi?" 
H bo con: "Hãy n ch gn sát bin 
và ng ó, nhm nghin mt li, 
là em s c a lên trên làn sóng" 
Con bo: "Bui chiu, m tôi luôn luôn mun tôi nhà vi m- 
Làm sao tôi có th b m tôi mà i c?" 
Th là h ci, múa nhy ri i qua. 

Nhng con bit mt trò chi hay hn trò y 
Con s là sóng, m s là mt b bin l lùng. 
Con s ln, ln, ln mãi 
và v vào gi m, ci vang. 
Và không mt ai trên cõi i này bit ni âu m con ta ang .


Xem thêm:  Nắng Ba Đình - Nguyễn Phan Hách