Ký ức tuổi học trò – Hồng Dương

0
Ký ức tuổi học trò – Hồng Dương

Xa lp ló vng hng nng ta
Lóng lánh xuyên soi xóa bóng m
Làn sng buông nh hng h
Có cô thiu n ang ch i ai…

Áo dài trng nghiêng vai chic cp
Nón bài th nh sp buông li
Môi hng mt bic gi mi
Bình minh ló dng rã ri kh rung

Tri nng nh hoa bung khe kh
Gió nh lay hng kh ta hng
Sm nay lng ng hi sng
Tri trong leo lo thoáng vng bm vàng

Hn trng vng hay ang vi vi
Bóng dáng ai ng i nh nhung
Lòng bun ôi chút mông lung
Bóng cô thiu n lnh lùng khut xa…


Xem thêm:  Gửi tuổi học trò