Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

0
Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

Tri bng trong không mt áng mây
Mt mu xanh thanh thoát dng này
hay ta ht bun t
Hiu c i ta là c cây
Tri t bng dng thành bè bn
Câu hát ngi xa tng ca mình
Chén ru nng ng nh hng phúc
Ai gi ta v gia thinh không?


Xem thêm:  Bài thơ Lời thề bên sông – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân