Gửi em ở cuối sông Hồng – Dương Soái

0
Gửi em ở cuối sông Hồng – Dương Soái

Anh Lào Cai
Ni con sông Hng chy vào t Vit
Tháng Hai, mùa này con nc
Lng phù sa in bóng ôi b

Bit là em nm ngóng, tháng ch
C chiu chiu ra sông gánh nc
Nên ngày ngày cùng bn bè lên cht
Anh li xung sông Hng cho tho ni em mong

ài báo gió mùa, em thng u sông
nh i cao chin hào anh gp rét
Bit mùa màng ng quê cha cy ht
Tay em ngp di bùn, lúa có thng hàng không?

Giá chúng mình còn cái thu dung dng
Anh th lá thuyn xuôi v di y
Em ra sông chc là em s thy
Ch ni nh chúng mình m mi mùa ông.

Nhng th ngây âu còn chúng mình
Khi t quc trao anh lên tuyn u chn gic
Khi biên cng trong anh ã tr thành máu tht
n lên nòng anh gi ngn ngun sông

Ni nh cho em cha vit c ôi dòng
n quân thù cung iên bn vào th xã
Xe tng thù nghin mt sông yên
Nhp cu thù cht t ch mong

Bão la này mang sc mnh hn cm
Phá cu thù xé vn xe tng gic
Gia dòng sông ngàn xác thù ngã gc
Máu gic loang c mt vùng

Thì hi em yêu cui sông Hng
Nu gp dòng sông ngàu lên sc
Là nim thng anh gi v em ó
Qua màu nc sông Hng, em hiu chin công anh.

Bài th này ã c nhc s Thun Yn ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay viết về khoảnh khắc giao mùa chuyển từ Thu sang Đông