Gởi Huế – Trần Hữu Nghiễm

0
Gởi Huế – Trần Hữu Nghiễm

ng gi li bun t Hu
Làm xót lòng ngi tha hng
êm tôi nhìn sao bn hng
Bà con lu lc my phng?
t th bao mùa ma lt
Ai ang bì bõm trên ng
Nhng con bão tri khc nghit
Gió hú dài trên sông Hng
Mng m, cm hoài x Hu
Em i gi mái tóc th
Em i li tình thu y
Lâu ri ã hóa hng quê
Cho tôi trng m thành ni
Cho tôi du dàng sông Hng
Ngàn sao còn m v Hu
Riêng góc bin này nh thng


Xem thêm:  Nỗi niềm mưa Huế - Lê Hoàng