Biển, núi, em và sóng – Trung Quân

0
Biển, núi, em và sóng – Trung Quân

Xin cm n nhng con ng ven bin
Cho rt nhiu ôi la dn nhau i
Cám n sóng nói thay li dào dt
Hàng thu dng nói h ting thm thì

Anh nh núi ng sut i ngóng bin
Mt tình yêu vn chm ti nh tri
Em là sóng nhng xin ng nh sóng
Ðã xô vào xin ch ngc ra khi

Anh nh núi ng nghìn nm chung thu
Không ngng u dù chm ti mây bay
Yêu bin v di chân mình dào dt
Du ôi khi vì sóng núi hao gy…

Cám n em du dàng i bên cnh
Bin ngoài kia xanh quá nói chi nhiu
Núi gn quá – sóng và em gn quá
Anh li t mt tình yêu.

Bài th này ã c nhc s Nguyn Bòn ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Chân quê - Nguyễn Bính