Vịnh Cao Bá Quát – Vũ Đình Liên

0
Vịnh Cao Bá Quát – Vũ Đình Liên

Cứu dân mộng lớn dẫu tan tành
Khí kiếm, thần thơ động sử xanh!
Khóc mướn, thương vay, từng ruột não
Giận thay, căm hộ, những hồn đanh!
Lòng soi , trào dông bể
Dạ cháy mưu toan, ngút lửa thành
Thắng, bại, , không cứ luận
Mỹ Lương một trận, tử mà sinh!

, cuối năm 1973


Xem thêm:  Cuối năm tự kiểm điểm mình - Ngô Chí Trung