Trẻ chăn trâu – Hồ Chí Minh

0
Trẻ chăn trâu – Hồ Chí Minh

Trên i c mc xanh xanh,
Mt àn cò u ngoài ghnh xa xa,
Trâu bò l by, l ba,
Ven i chen chúc bi già, c non.
Chn trâu my tr con con,
Cùng nhau xng hát véo von trên gò:
"Vì ai, ta chng m no?
Vì ai, ta ã phi lo c hàn?
Vì ai, cha m nghèo nàn?
Vì ai, nhà ca, giang san tan tành?
Vì ai, ngn cm hc hành?
Vì ai, ta phi chu vành dt ngây?
– y là vì Nht, vì Tây
Ra tay v vét, o ày chúng ta;
Làm ta tan ca, nát nhà,
Tr con vt v, ngi già ng cay.
– Cùng nhau ánh ui Nht, Tây.
Anh em ta mi có ngày vinh hoa.
"Nhi ng cu quc" Hi ta,
y là lc lng, y là cu sinh.
y là b phn Vit Minh,
Dân mình khc cu dân mình mi xong".

 *

Ai nghe mà chng ng lòng,
Khá thng con tr mc ng Vit Nam.


Báo Vit Nam c lp, s 144, ngày 21-11-1942.

Ngun: H Chí Minh toàn tp (tp 3), NXB Chính tr quc gia, Hà Ni, 2000


Xem thêm:  Đi thuyền trên sông Đáy - Hồ Chí Minh