Thư vợ gửi chồng – Hồ Chí Minh

0
Thư vợ gửi chồng – Hồ Chí Minh

Ba bốn năm trời luống
Nhớ chàng lưu lạc tại
Tóc thề đã chấm ngang vai thiếp
Luỵ nhớ e chưa ráo mắt chàng
Thù nước thù nhà chàng gắng trả
Việc nhà việc cửa thiếp xin đương
Bao giờ đuổi sạch quân thù địch
Ta sẽ sum vầy ở cố hương


1940

Theo hồi ký của đồng chí Vũ Anh (NXB , 1960).


Xem thêm:  Hoa ghen - Phạm Bá Chiểu