Tấm lòng người lính đảo

0
Tấm lòng người lính đảo

Anh vn ng di c T Quc
Mãi nguyn cu dân tc m no
c ao vn ting reo hò
Muôn nhà hnh phúc không lo ói nghèo

Trc bin ln thân treo l lng
D kiên trung trí vng âu lùi
Cho dù nghch cnh ri xui
T sinh sóng cun dp vùi chng nao

L t nc lâm vào la n
Chí hùng anh nào ngán gic tà
Ming ci hát khúc quân ca
Chân luôn quyt tin du là him nguy

Mt ngi lính nên thì thu hiu
Hin cuc i báo hiu non sông
Khó khn cam chu gánh gng
Gìn yên b cõi T RNG VIT NAM.


Xem thêm:  Tâm tình người lính trẻ - Quách Tỉnh