Quê hương – Ngọc Thạch

0
Quê hương – Ngọc Thạch

Quê hng m ta yêu t tm bé
Tui th nghe sâu nng ting ru hi
êm trng sang nm nghe bà k
Chuyn ch Hng, cô Tm trái th ri

Quê hng tôi nm bên dòng sông nh
Ngi gi tên con sông Mi, sông Gùa
Lu tre xanh nghiêng mình soi bóng nc
Chn bc thù trong khói súng nm xa

Quê hng ta chiu th trâu trên bãi
Sáo vi vu no gió nhng cánh diu
Ta th mt theo àn chim bay mi
Sông hin hoà, con nc mát thân yêu.

Quê hng ta là nhng ngày i hc
Nng vàng m trên cánh bm chp chn
Ma xung áo lm bùn ng khóc
Không thuc bài tan hc vn còn run.

Quê hng ta nhng ln hô c ng
Trng bp bùm, bi cun no ng thôn
Nhng sng mãi, muôn nm và o
ã ngm sâu u c nhng tâm hn.

Quê hng ta nhng êm tri ti mt
Dc ng thôn om óm lp loè
Ta vi bn cùng nhau i ui bt
V thp èn om óm tn khuya.

Quê hng ta nhng ngày hè la
M hôi ngi nh thm t thân yêu
Chè xanh m m tình quê chan cha
Ting ci vui theo khói to trong chiu.

Quê hng ta mùa ma phùn ly li
Ch xa nhà, m gánh bc ng trn
Thèm bánh úc, con ngi bên hiên i
Màu mt cha qua làn khói u bun.

Quê hng ta là cánh ng nc ngp
Ma trng tri, gió bão p tan cây
M i cy chiu ông run lp cp
Bàn chân cha bì bõm di rung ly.

Xem thêm:  Về quê - Trúc Lâm

Quê hng ta là nhng ngày hp tác
ói xanh xao vn vác cuc ra ng
Ngi thay trâu ùa màu nc bc
Vai kéo cày, chân p t, nh không?

Quê hng là nhng ngày ói kh
Sn ngô khoai in du mi tâm hn
Nghe ting kng by tr không dám khóc…
Ni kinh hoàng bao ph khp xóm thôn.

Quê hng ta là mùa hoa vi n…
Trng nh sng, ph khp mt min quê
Ong kim mt, i tìm xây t m
Hng a hng gi mãi khách xa v…