Quê hương – Gia Long

0
Quê hương – Gia Long

Tri thu vàng gió heo may
Quê hng tôi ó nhng ngày u th
Chn trâu, thi chi cá c
Bt con rc cm lên b tránh ông.

Quê hng là nhng cánh ng
M tôi xung cy cha hng bình minh
Quê hng ging nc mái ình
Khi xa vi nhng mi tình th ngây.
Ln lên i khp ó ây!
Vào Nam ra Bc vui vy bn phng
ã qua bao nhng no ng
Mà sao luôn thy vn vng quê nhà!
Nh canh cua, vi da cà
Cá kho cm nm m à ngày ông
Lúa ng bát ngát mênh mông
Xóm thôn vi c rng thông ven àng.

Hôm nay tôi tr v làng
Li xa xóm c… khang trang lên nhiu
Quê hng! Tâm nim mi iu
Là ngi ch mt chng nhiu quê âu


Xem thêm:  Hai tiếng quê hương - Bảo Châu