Mời vào – Võ Quảng

0
Mời vào – Võ Quảng

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Thỏ 
– Nếu là Thỏ 
Cho xem tai 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Nai 
– Thật là Nai 
Cho xem gạc 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Vạc 
– Đúng là Vạc 
Cho xem chân 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Gió 
– Xin mời vào! 

Kiễng chân cao 
Trèo qua cửa 
Cùng soạn sửa 
Đón trăng lên 
Quạt mát thêm 
Hơi biển cả 
Reo hoa lá 
Đẩy buồm thuyền… 
Đi khắp miền 
Làm việc tốt

Từ khóa từ Google

  • Mời vào Võ Quảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *