Lạc mất quần (18+)

0
Lạc mất quần (18+)

Hm qua tm sui mt mnh
Treo ci x ln trn cnh hoa sim
Ai lm c th cho tui xin
ai dm lm tin trong nh
Qun tui st ch ng t
Thm hai ming v gi l Trn chu(?)
Qun tui st ch lu
My ln nh ly lau dng
Li thm b gin dy thun
Phi ly dy thng ct mi gi nguyn

Mt mnh gia sui tm tin
Mt ci x ln tht phin bit bao!
Ngm mnh mi di sui su
Di chn c ra,trn u mui bu
My con c r l ngu
chi m c tng mi cu,cn hoi!!!
-LC MT QUN-

Xem thêm:  Xin khúc ca (18+)