Bạn học thân thiết – Lê Phong Trần

0
Bạn học thân thiết – Lê Phong Trần

Mai em nh, li tr v i Hc
Hàng Anh ào ti n ón chào em
Nhng cánh hoa chúm chím ng sng êm
Lp lánh sáng nh nhng chùm hoa ngc
Tun l ngh ã i qua thoáng chc
Chng gp nhau, em có nh anh không?
Anh nh em, nh canh cánh bên lòng…
Mai vào hc li gp nhau sng nh!
Ngang ca lp, anh lic nhìn tht k
Em s ci nháy mt gp anh sau
ã bao ln, âu phi mi ln u
Mi xa cách li càng thêm mt thit
Nu mai l chúng mình xa cách thit
Anh s bun day dt chc không phai
Nh tng êm hai a cúi hc bài
Thnh thong lic nhìn nhau ci tình t


Xem thêm:  Thời học sinh - Quách Tỉnh