Viết tặng người phụ nữ của anh – Lê Việt Hùng

0
Viết tặng người phụ nữ của anh – Lê Việt Hùng

Anh vit tng mình bài th p nht
tri ân tt bt nhng nm qua
ôi vai gy em quán xuyn t gia
Chm sóc anh vi con thng ngày chu áo

Có nhng khi trong vai là cô giáo
Em dy con tng nét li n
Nhng phép tính lúc con khó khn
Tình mu t du dàng con hiu ht

Anh ngi bên mà trong lòng m áp
Tâm rn ràng phn chn bit bao
Nhiu hôm anh mt, li st cao
Nhng viên thuc ngha tình em bên cnh

Thng v yêu mt i em bình d
Không im trang hay tô phn má ào
Không khéo nói nhng li hoa m
Mà trong anh vn thy nhng ngt ngào

Bao mùa ri mình sánh bc bên nhau
Chuyn gin di ch càng thêm cm st
Duyên n tri ban, mình i ta nm cht!
i ht ng ht c nhng thiên thu.


Xem thêm:  Thơ mùa xuân cô đơn buồn lẻ bóng có ai hiểu cho