Khái niệm về tình bạn – Lê Dương Trúc Uyên

0
Khái niệm về tình bạn – Lê Dương Trúc Uyên

Đời sẽ còn vui

Khi tiệc chưa tàn

Đời sẽ chẵng vui

Khi tiệc đã tàn

Ở đời

Là thứ bền lâu

Là thứ

Nở từ lòng tin

Trong sự


Xem thêm:  Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Văn Thái