Trâu đồi – Nam Trân

0
Trâu đồi – Nam Trân

Ai thi sáo gi trâu ây ó 
Chiu in nghiêng trên mng núi xa 
Con trâu trng dn àn lên núi 
Vnh ôi tai nghe sáo tr v 

Trâu c chy rm rm nh h 
Trâu thin dong tng bc hin lành 
C lng lng nh chum, nh vi 
Móng hn hn in mép c xanh 

Nhng chú nghé lông t mm mm 
Mi php phng dính cánh hoa mua 
Cng tri m trâu vào chen chúc 
Chiu rn ràng trong ting nghé


Xem thêm:  Các vị La Hán chùa Tây Phương - Huy Cận