Quê chiều – Lê Hải Châu

0
Quê chiều – Lê Hải Châu
vừa gác Non Đoài,
Đôi con cò trắng khoan thai .
Ráng hồng đỏ rực triền đê,
Đỏ sông, đỏ chiếc vó bè đầu sông.
Đàn trâu gặm cỏ trên đồng,
Chẳng cần ai gọi thong dong trở về.
Thanh bình thay cảnh chiều quê,
Mênh mang sông nước, bốn bề ráng pha.
./.

Xem thêm:  Bạn về quê cũ - Nguyễn Ngọc Giang